Mijn favorieten

Disclaimer

Privacy verklaring kantoorautomatiseerder
 
 
Uw NVM-makelaar maakt voor haar dienstverlening gebruik van een kantoorautomatiseerder. Dit brengt mee dat er in sommige gevallen persoonsgegevens worden verwerkt. Gelet op de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan dit gebruik stelt, heeft uw NVM-makelaar onderhavige Privacy verklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en haar kantoorautomatiseerder omgaan met uw gegevens.
 
 
Verwerking door kantoorautomatiseerder
 
Uw NVM-makelaar kan de door haar ingeschakelde kantoorautomatiseerder in staat stellen persoonsgegevens te verwerken met als doel de verbetering van haar eigen dienstverlening en die van de NVM-makelaar.
 
Uw NVM-makelaar maakt gebruik van de volgende kantoorautomatiseerder:
 
Realworks B.V.
W.G. Plein 650
1054 SK Amsterdam
020 – 412 01 20
 
Deze kantoorautomatiseerder heeft de door haar te verrichten verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
 
 
Welke gegevens worden door de kantoorautomatiseerder verwerkt?
 
De volgende door de NVM-makelaar vastgelegde gegevens inzake de koop, huur, verkoop of verhuur van een object, worden door de kantoorautomatiseerder verwerkt:
  • zoekprofielen met woonwensen
  • datum van aanmelding, alsook de periode waarin uw object te koop staat of heeft gestaan of te huur is of wordt aangeboden
  • omschrijvingen en kenmerken van het object, waaronder de oppervlakte en indeling van het object, de verkoopprijs, de huurprijs, het bouwjaar, kadastrale gegevens, alsmede de WOZ-waarde
  • foto’s, video’s en overige media van het object
  • wanneer u een object koopt of huurt, of het aangeboden object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum

Waar gebruikt de kantoorautomatiseerder deze gegevens voor?
 
De kantoorautomatiseerder maakt ter verbetering van zowel haar eigen dienstverlening als die van uw NVM Makelaar statistieken, rangschikkingen en selecties. Daarnaast kunnen de gegevens door de kantoorautomatiseerder verrijkt worden met bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster, het CBS en Google Maps.
 
 
Beveiliging en bewaartermijn
 
Uw NVM-makelaar en voor zover relevant de kantoorautomatiseerder zien erop toe dat uw (persoons)gegevens adequaat en conform de daaraan te stellen organisatorische en technische eisen beveiligd worden.
 
Gegevens worden niet langer bewaard dan voor de hierboven aangegeven doeleinden noodzakelijk, dan wel voor zover dat nodig is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
 
 
Inzage, correctie en verwijdering
 
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan voornoemde kantoorautomatiseerder onder vermelding van uw naam en adres. Daarop wordt in principe binnen vier weken gereageerd en zal voor zover redelijkerwijs mogelijk, dan wel wettelijk toelaatbaar, worden voldaan.
 
Onder omstandigheden kunnen er wettelijke verplichtingen zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren of kunnen er andersoortige dringende redenen zijn welke zich tegen de verwijdering, correctie of inzage verzetten.
 
 
Vragen?
 
Uw NVM-makelaar is beschikbaar voor eventuele vragen en/of opmerkingen ten aanzien van uw privacy. U kunt te allen tijde contact opnemen met de NVM-makelaar of de hiervoor genoemde kantoorautomatiseerder.
 
NVM-makelaar
AMB Makelaars
Onderwijsboulevard 500
5223 DN ’S-Hertogenbosch
073 – 711 37 00
 
 
Kantoorautomatiseerder
Realworks B.V.
W.G. Plein 650
1054 SK Amsterdam
020 – 412 01 20